Aktualności

Przegląd kasy fiskalnej w okresie zawieszenia

Opublikowane 14. listopada 2018

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą sezonową, czyli tylko w okresie wakacyjnym. Do ewidencjonowania sprzedaży używa kasy rejestrującej. Ponieważ termin na przegląd techniczny kasy przypada poza sezonem, podatnik się zastanawia, czy powinien go zrobić mimo zawieszenia działalności gospodarczej? Czy niezrobienie go w terminie, a dopiero po odwieszeniu działalności, spowoduje konieczność zwrotu ulgi na kasę?

Podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady są zobowiązane prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć kwotę wydaną na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

Kasa rejestrująca przy organizowaniu festynów

Jak wskazano w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonej lub zwróconej ulgi, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną używania kas lub nie dokonują w obowiązującym terminie ich zgłoszenia do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż w kasie fiskalnej zobowiązani są zgłaszać te urządzenia do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących (art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT).

Termin, w jakim należy wykonać ten obowiązek, został określony w par. 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie kas. Zgodnie z tym przepisem podatnik stosujący kasy musi je poddawać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis co 2 lata.

Z kolei w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym przegląd techniczny jest dokonywany nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji, określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Obowiązek dopilnowania terminowego przeglądu kasy spoczywa wyłącznie na użytkowniku kasy. Podatnik, który nie wywiązuje się z tego obowiązku, musi zwrócić odliczone lub otrzymane z urzędu kwoty wydane na zakup tej kasy rejestrującej.

Przepisy wykonawcze ani ustawy o VAT nie przewidują odroczenia terminu przeglądu na okres zawieszenia. Dlatego też należy uznać, że brak przeglądu w terminie będzie powodował obowiązek zwrotu ulgi, nawet gdy jego termin przypada w okresie zawieszenia.

Warto dodać, że samo zawieszenie działalności nie powoduje obowiązku zwrotu ulgi na kasę fiskalną. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji nr ITPP1/443-135/13/TS z 25 kwietnia 2013 r. Czytamy w niej: „(…) wstrzymanie się na określony czas od prowadzenia działalności nie zostało wymienione jako przesłanka zobowiązująca do dokonania przy pomocy serwisanta odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy oraz do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.(…) Zawieszenie działalności gospodarczej oraz fakt, iż doszło do zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, nie wywoła skutków w postaci obowiązku zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kasy, pod warunkiem wznowienia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia. O ile jednak po okresie zawieszenia działalności handlowej zaprzestanie pani jej wykonywania, nie będzie pani wykonywała czynności podlegających ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej, a okres użytkowania kasy od momentu rozpoczęcia do momentu zawieszenia działalności nie przekroczy 3 lat, powstanie obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy”.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Terminy obowiązujące przy dodatkowych informacjach

W przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości zwrotu VAT w terminie:

  • 2 miesięcy od dnia otrzymania dodatkowych informacji, nie później jednak niż w terminie 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
  • 2 miesięcy od upływu terminu do dostarczenia dodatkowych informacji (w przypadku ich nieotrzymania), nie później jednak niż w terminie 6–8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (w przypadku żądania dodatkowych i dalszych dodatkowych informacji).

Rafał Styczyński

doradca podatkowy

Podstawa prawna:

Art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Par. 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363).

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/kasy-fiskalne/730129,Przeglad-kasy-fiskalnej-w-okresie-zawieszenia.html


Wszystkie aktualności